HRM
Search
K
Comment on page

Bảng lương

Bao gồm các thông tin liên quan đến: Danh sách tên nhân viên, bảng lương của từng nhân viên, ứng lương, khoản vay.

1. Bảng lương

Bấm vào Bảng lương bên menu bên trái màn hình rồi bấm vào khung Bảng lương như hình dưới đây:
Danh sách bảng lương

1.1 Tìm kiếm bảng lương của nhân viên theo tháng

Chọn tên nhân viên, tháng nhận lương rồi bấm vào biểu tượng
để tìm kiếm.
Chọn bảng lương nhân viên theo tháng

1.2 Xem chi tiết bảng lương

Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết bảng lương.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng lương như ảnh dưới đây:
Thông tin bảng lương bao gồm: Tên nhân viên, chức danh, ngày tham gia, thời hạn thanh toán, ngày thanh toán, lương ròng cho nhân viên.
Bảng thông tin về lương nhân viên
Bấm vào biểu tượng
bên dưới cuối màn hình để in bảng lương.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu in bảng lương.

1.3 Thao tác thanh toán bảng lương

Bấm vào biểu tượng
để thanh toán bảng lương.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng thanh toán lương như sau
Bảng thanh toán lương

1.4 Thao tác xóa bảng lương

Bấm vào biểu tượng
để xóa bảng lương đã thanh toán tại mục Bảng lương như ảnh bên dưới.
Chỉnh sửa / Xóa
Chỉ thao tác xóa được bảng lương khi đã thanh toán

2. Lịch sử phiếu lương

Bấm vào phần Bảng lương trên menu bên trái màn hình rồi bấm vào Lịch sử phiếu lương như hình dưới đây
Màn hình chính Lịch sử phiếu lương

3. Ứng lương

Bấm vào phần Bảng lương trên menu bên trái màn hình rồi bấm vào Ứng lương như hình dưới đây
Màn hình chính Ứng lương
Màn hình sẽ hiển thị Danh sách ứng lương bao gồm Tên nhân viên, Số tiền cần ứng, Tháng và năm...
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 mục Ứng lương.
Bạn có thể tìm kiếm tên nhân viên ứng lương trên thanh tìm kiếm góc bên phải màn hình.

3.1 Thêm mới Ứng lương

Bấm vào biểu tượng
để thêm thông tin Ứng lương mới.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Bảng yêu cầu ứng lương như sau
Bảng yêu cầu tạm ứng lương
Điền các thông tin trong bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin cần điền.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là trường lựa chọn theo mẫu có sẵn.

3.2 Chỉnh sửa Ứng lương

Bấm vào biểu tượng
để sửa yêu cầu ứng lương như sau
Chỉnh sửa / Xóa
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa như sau
Chỉnh sửa yêu cầu ứng lương
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.

3.3 Xóa Ứng lương

Bấm vào biểu tượng
để xóa ứng lương như sau
Chỉnh sửa / Xóa
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa Ứng lương như sau
Xóa ứng lương
Bấm vào biểu tượng
để xóa ứng lương.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu xóa ứng lương.

4. Khoản vay

Bấm vào phần Bảng lương trên menu bên trái màn hình rồi bấm vào mục Khoản vay như hình dưới đây
Màn hình chính Khoản vay
Màn hình sẽ hiển thị Danh sách tất cả Yêu cầu khoản vay bao gồm Tên nhân viên, Số tiền vay, tháng - năm vay,...
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 mục Khoản vay.
Bạn có thể tìm kiếm tên nhân viên yêu cầu Khoản vay trên thanh tìm kiếm góc bên phải màn hình.

4.1 Thêm mới Khoản vay

Bấm vào biểu tượng
để thêm thông tin Khoản vay mới.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Bảng Yêu cầu khoản vay như sau
Bảng điền yêu cầu khoản vay
Điền thông tin vào bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin cần điền.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là trường lựa chọn theo mẫu có sẵn.

4.2 Chỉnh sửa khoản vay

Bấm vào biểu tượng
để sửa yêu cầu khoản vay
Chỉnh sửa / Xóa
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Bảng chỉnh sửa như sau
Chỉnh sửa thông tin Khoản vay
Điền các thông tin trong bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.

4.3 Xóa Khoản vay

Bấm vào biểu tượng
để xóa khoản vay như sau
Chỉnh sửa / Xóa
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa Khoản vay như sau
Xóa Khoản vay
Bấm vào biểu tượng
để xóa khoản vay.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa khoản vay.