HRM
Search
K
Comment on page

Ứng dụng

Tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ để thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên

1. Du lịch

1.1 Thiết lập chuyến du lịch

Bước 1: Tìm Ứng dụng trên thanh điều, chọn du lịch
Du lịch
Bước 2: Vào mục du lịch và bấm
bên phải màn hình dưới, để thiết lập du lịch.
Màn hình chính Du lịch
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin liên quan theo hình dưới
Thêm mới du lịch
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Những mục có dấu * là những mục bắt buộc
Với những mục về thời gian, màn hình sẽ xuất hiện lịch như hình bên dưới, chọn thời gian mong muốn và ấn
. Nếu không muốn chọn thời gian ấn
.
Lịch hiện lên sau khi ấn chọn ngày

1.2 Loại hình du lịch

1.3 Lịch du lịch

Chọn lịch du lịch, màn hình sẽ hiện ra lịch như hình bên dưới:
Màn hình chính lịch du lịch
Các loại du lịch sẽ được sắp xếp dưới dạng lịch, có thể lựa chọn các loại lịch theo tháng/tuần/ngày/lịch biểu.
Các chế độ về sự kiện như đang chờ, đã chấp nhận, bị từ chối cũng được hiển thị trong lịch

2. Sự kiện

2.1 Thiết lập sự kiện

Bước 1: Mở màn hình sự kiện, chọn ứng dụng, sau đó chọn sự kiện.
Màn hình sự kiện
Chọn thiết lập sự kiện
Bước 2: Nhấp vào sự kiện như hình trên.
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin như hỉnh bên dưới, trong vùng thêm mới sự kiện.
Thêm mới sự kiện
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

2.2 Lịch sự kiện

Bấm vào mục lịch để xem lịch sự kiện.
Lịch sự kiện
Lịch có thể sắp xếp theo tháng/tuần/ngày/lịch biểu.

3. Ngày lễ

3.1 Thiết lập ngày nghỉ lễ

Bước 1: Vào ứng dụng chọn ngày lễ.
Ngày lễ
Bước 2: Chọn ngày lễ để bắt đầu thêm mới.
Màn hình chính Ngày lễ
Bước 3: Trong mục thêm mới ngày lễ, điền đầy đủ các thông tin cần thiết như hình bên dưới:
Bảng thêm mới ngày lễ
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

3.2 Lịch nghỉ lễ

Lịch nghỉ lễ

4. Sổ ghi khách (Tên trên sản phẩm sổ du khách)

4.1 Thêm khách mới

Bước 1: Vào ứng dụng và chọn sổ du khách.
Sổ du khách
Bước 2: Thêm mới khách truy cập bằng các điền đầy đủ thông tin như hình bên dưới:
Thêm mới khách truy cập
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

4.2 Sửa/Xóa thông tin khách ghé thăm

Nhấn chọn chỉnh sửa hoặc xoá theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa Khách truy cập

4.2.1 Sửa thông tin khách ghé thăm

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thông tin, màn hình sẽ hiển thị của sổ chỉnh sửa như hình bên dưới:
Chỉnh sửa thông tin
Bước 2: Ấn
để lưu lại các chỉnh sửa, ấn đóng nếu không muốn thay đổi các chỉnh sửa trước đây.

4.2.2 Xóa thông tin khách ghé thăm

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
để xoá thông tin một khách hàng, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa như sau:
Bước 2: Chọn
để xoá, hoặc chọn đóng nếu không muốn xoá.

5. Phòng họp (Tên trên sản phẩm - Đặt chỗ hội nghị)

5.1 Đặt lịch họp (Tên trên sản phẩm - Thiết lập hội nghị)

5.1.1 Thêm mới lịch họp

Bước 1: Vào ứng dụng, chọn đặt chỗ hội nghị.
Đặt chỗ hội nghị
Bước 2: Trong đặt chỗ hội nghị, chọn thiết lập hội nghị.
Màn hình chính đặt chỗ hội nghị
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu như hình bên dưới để thêm mới đặt chỗ hội nghị.
Thêm mới đặt chỗ hội nghị
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

5.1.2 Sửa/ Xóa lịch họp

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa đặt chỗ hội nghị
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa thông tin Hội nghị
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, bấm vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa hình bên dưới.
Xóa Hội nghị
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

5.2 Lịch phòng họp ( Tên trên sản phẩm - Lịch hội nghị)

Tại đặt hội nghị , chọn lịch hội nghị. Màn hình sẽ xuất hiện lịch như hình bên dưới:
Lịch hội nghị

6. Quản lý tài liệu (Tên trong sản phẩm - Trình quản lý tài liệu)

6. 1 Tài liệu chung

6.1.1 Thêm tài liệu chung

Bước 1: Vào ứng dụng, chọn trình quản lý tài liệu.
Trình quản lý tài liệu
Bước 2: Trong trình quản lý tài liệu, chọn thêm tài liệu chung như hình bên dưới:
Màn hình chính Tài liệu chung
Bước 3: Điền các thông tin liên quan như hình bên dưới để thêm mới tài liệu.
Thêm mới Tài liệu
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

6.1.2 Sửa/ Xóa tài liệu chung

6.2 Tài liệu hệ thống

6.2.1 Thêm tài liệu hệ thống

Bước 1: Trong quản lý tài liệu, chọn tài liệu chính thức.
Màn hình chính tài liệu chính thức
Bước 2: Để thêm mới tài liệu chính thức, bấm vào biểu tượng
. Sau đó điền đầy đủ các thông tin như hình bên dưới.
Thêm tài liệu mới
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

6.2.2 Sửa/ Xóa tài liệu hệ thống

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Sửa / Xóa Hệ thống tài liệu
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng
.
Bảng chỉnh sửa
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, bấm vào biểu tượng
.
Màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa tài liệu
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

7. Tài sản

7.1 Thiết lập tài sản

7.1.1 Thêm mới tài sản

Bước 1: Vào ứng dụng, chọn tài sản.
Tài sản
Bước 2: Sau khi chọn tài sản, nhấn thiết lập tài sản và chọn thêm mới để bắt đầu thiết.
Màn hình chính Tài sản
Bước 3: Điền các thông tin cần thiết vào khu vực thêm mới nội dung.
Thêm mới nội dung
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

7.1.2 Sửa/ Xóa tài khoản

7.2 Danh mục tài sản

7.2.1 Thêm danh mục

Bước 1: Chọn danh mục để thêm danh mục tài sản.
Màn hình chính danh mục
Bước 2: Thêm mới danh mục bằng các điền thông tin vào khu vực như hình bên dưới.
Thêm mới danh mục
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

7.2.2 Sửa/ Xóa danh mục

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa danh mục
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa thông tin tài sản
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, bấm vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa giống hình bên dưới.
Xóa danh mục
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

7.3 Thương hiệu tài sản

7.3.1 Thêm thương hiệu

Bước 1: Trong tài sản, bấm chọn thương hiệu.
Màn hình chính Thương hiệu
Bước 2: Điền các thông tin về thương hiệu tài sản tại khu vực thêm mới thương hiệu như hình bên dưới:
Thêm mới Thương hiệu
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

7.3.2 Sửa/ Xóa thương hiệu

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa thương hiệu tài sản
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa nội dung thương hiệu
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Để xoá, bấm vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa thương hiệu
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

8. Giải thưởng

8.1 Quản lý giải thưởng

8.1.1 Thêm giải thưởng

Bước 1: Trên thanh điều khiển, tìm ứng dụng và chọn giải thưởng.
Giải thưởng
Bước 2: Chọn thêm giải thưởng.
Màn hình chính Giải thưởng
Bước 3: Bấm vào biểu tượng
và điền các thông tin như trong hình bên dưới.
Thêm mới Giải thưởng
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

8.1.2 Sửa/Xóa giải thưởng

8.2 Loại giải thưởng

8.2.1 Thêm loại giải thưởng

Bước 1: Trong danh mục của tài sản, chọn loại giải thưởng.
Màn hình chính Loại giải thưởng
Bước 2: Để thêm loại giải thưởng, điền thông tin trong khu vực thêm mới như hình dưới đây:
Thêm mới Loại giải thưởng
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

8.2.2 Sửa/ Xóa loại giải thưởng

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa Loại giải thưởng
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa Loại giải thưởng
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, bấm vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới.
Xóa Loại giải thưởng
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

9. Điều chuyển công tác (Tên trên sản phẩm "Chuyển khoản")

9.1 Thêm lệnh điều chuyển

Bước 1: Tìm ứng dụng trên thanh điều khiển, chọn chuyển khoản.
Chuyển khoản
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để thêm mới chuyển khoản.
Thêm mới chuyển khoản
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin lần lượt từ nhân viên, chuyển đến (phòng ban) và cuối cùng là chuyển đến (chức danh). Sau đó tiếp tục hoàn thành các mục còn lại.
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

9.2 Sửa/ Xóa lệnh điều chuyển

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Sửa / Xóa Chuyển khoản
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa thông tin chuyển khoản
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, nhấn vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa chuyển khoản
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xoá.

10. Khiếu nại

10.1 Thêm khiếu nại

Bước 1: Tìm ứng dụng trên thanh điều khiển, chọn khiếu nại.
Khiếu nại
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới.
Thêm mới khiếu nại
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong thêm mới khiếu nại
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

10.2 Sửa/ Xóa khiếu nại

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
trên danh sách tất cả Khiếu nại.
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, nhấn vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa thông tin khiếu nại
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, nhấn vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa khiếu nại
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xoá.

11. Từ chức

11.1 Thêm yêu cầu từ chức

Bước 1: Tìm ứng dụng trên thanh điều khiển, chọn từ chức.
Từ chức
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới.
Thêm mới Từ chức
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong thêm mới từ chức.
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

11.2 Sửa/ Xóa yêu cầu từ chức

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa từ chức
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, nhấn vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa thông tin từ chức
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Để xoá, nhấn vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới.
Xóa Từ chức
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

12. Trường tùy chỉnh

12.1 Thêm trường tùy chỉnh

Bước 1: Tìm ứng dụng trên thanh điều khiển, chọn trường tuỳ chỉnh
Trường tùy chỉnh
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
, sau đó điền các thông tin cần thiết để thêm mới trường tuỳ chỉnh.
Thêm mới trường tùy chỉnh
Bấm vào biểu tượng
để hoàn tất thêm mới.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

12.2 Sửa/ Xóa trường tùy chỉnh

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
trên danh sách tất cả Trường tùy chỉnh
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa, nhấn vào biểu tượng
.
Chỉnh sửa thông tin Trường tùy chỉnh
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.
Trường hợp 2: Để xoá, nhấn vào biểu tượng
.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa trường tùy chỉnh
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

12.3 Kiểm tra các trường tuỳ chỉnh đã thêm

Để kiểm tra các trường tuỳ chỉnh đã thêm, theo dõi các bước sau:
Bước 1: Thêm mới trường tuỳ chỉnh.
Bước 2: Chọn một mô-đun bất kỳ (ví dụ chọn giải thưởng)
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và bấm
để lưu lại.
Danh sách trường tùy chỉnh
Bước 4: Quay lại phần ứng dụng
trên thanh điều khiển. Chọn giải thưởng.
Bước 5: Vào thêm mới giải thưởng. Dưới đây là sự so sánh trước và sau khi thêm trường tuỳ chỉnh (giải thưởng).
  • Mục giải thưởng trước khi thêm tuỳ chỉnh
Mục giải thưởng trước khi thêm tuỳ chỉnh
  • Sau khi thêm mới tuỳ chỉnh mục giải thưởng để chuẩn bị kiểm tra
Sau khi thêm mới tuỳ chỉnh mục giải thưởng để chuẩn bị kiểm tra
  • Mục giải thưởng sau khi thêm tuỳ chỉnh
Mục giải thưởng sau khi thêm tuỳ chỉnh

13. Nhật ký cơ sở dữ liệu

13.1 Tạo bản sao lưu

Danh sách Nhật ký sao lưu

13.2 Tải hoặc xóa bản sao

Trường hợp 1: Để tải bản sao, bấm vào biểu tượng
Tải / Xóa bản sao lưu
Trường hợp 2: Để xoá, bấm vào biểu tượng
, sau đó màn hình hiển thị thanh xác nhận xóa như sau
Xóa bản sao lưu
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.