HRM
Search
K
Comment on page

Tổ chức

Quản lý các thông tin của công ty: phòng ban, chức danh của mỗi phòng ban, chính sách và thông báo của công ty. Sơ đồ tổ chức các phòng ban tương ứng với các chức vụ.
Để quản lý tổ chức công ty người quản lý cần thiết lập phòng ban sau đó thiết lập đến chức danh.
Tại thanh menu điều hướng bên trái chức năng Tổ chức

1. Phòng ban

1.1 Tạo phòng ban

Bước 1: Để tạo phòng ban tại chức năng Tổ chức chọn Phòng ban
Màn hình phòng ban
Bước 2: Thêm mới phòng ban
Màn hình thêm mới phòng ban
 • Nhập tên phòng ban
 • Chọn trưởng phòng: Có thể chọn trưởng phòng sau khi đã có thông tin nhân viên.
Bước 3: Hoàn thành việc tạo phòng ban, nhấn Lưu để lưu lại phòng ban vừa tạo.

1.2 Sửa/xóa phòng ban

1.2.1 Sửa phòng ban

Bước 1: Để sửa phòng ban tại màn hình danh sách phòng ban chọn phòng ban cần sửa
Màn hình danh sách phòng ban
Bước 2: Thao tác sửa các thông tin:
 • Tên phòng ban
 • Trưởng phòng
Chỉnh sửa thông tin phòng ban
Bước 3: Nhấn Cập nhật để cập nhật thông tin vừa sửa.

1.2.2 Xóa phòng ban

Bước 1: Để xóa phòng ban tại màn hình danh sách phòng ban chọn xóa
Màn hình thao tác xóa thông tin phòng ban
Bước 2: Chọn Xác nhận để xóa phòng ban
Thông báo xác nhận xóa thông tin phòng ban

2. Chức danh

2.1 Tạo chức danh

Bước 1: Để tạo chức danh tại chức năng Tổ chức chọn Chức danh
Màn hình danh sách chức danh
Bước 2: Thêm mới chức danh
Màn hình thêm mới chức danh
Nhập các thông tin:
 • Chọn phòng ban.
 • Nhập tên chức danh.
 • Nhập mô tả cho chức danh đó.
Bước 3: Hoàn thành việc tạo phòng ban, nhấn Lưu để lưu lại chức danh vừa tạo.

2.2 Sửa/xóa chức danh

2.2.1 Sửa phòng ban

Bước 1: Để sửa chức danh tại màn hình danh sách chức danh chọn chức danh cần sửa
Màn hình thao tác chỉnh sửa chức danh
Bước 2: Thao tác sửa các thông tin:
 • Tên phòng ban
 • Tên chức danh
 • Mô tả
Màn hình chỉnh sửa thông tin chức danh
Bước 3: Nhấn Cập nhật để cập nhật thông tin vừa sửa.

2.2.2 Xóa chức danh

Bước 1: Để xóa chức danh tại màn hình danh sách chức danh chọn xóa
Màn hình thao tác xóa chức danh
Bước 2: Chọn Xác nhận để xóa chức danh
Xác nhận xóa chức danh

3. Chính sách

3.1 Tạo chính sách

Bước 1: Để tạo chính sách tại chức năng Tổ chức chọn chính sách
Màn hình danh sách chính sách
Bước 2: Chọn Thêm mới
Màn hình thêm mới chính sách
Nhập các thông tin:
 • Tiêu đề: Tên của chính sách
 • Mô tả: Mô tả chính sách
 • Tệp đính kèm: chọn các tệp từ máy tính.
Chỉ tải lên các tệp: gif, png, jpg, jpeg.

3.2. Xem/ Sửa/ Xóa chính sách

3.2.1 Xem chi tiết chính sách

Bước 1: Để xem chi tiết chính sách tại màn hình danh sách chính sách chọn Xem Chính sách.
Màn hình danh sách chính sách
Bước 2: Hệ thống hiển thị chi tiết chính sách
Màn hình xem chi tiết chính sách

3.2.2 Sửa chính sách

Bước 1: Để sửa chính sách tại màn hình danh sách chính sách chọn chính sách cần sửa
Màn hình thao tác chỉnh sửa chính sách
Bước 2: Thao tác sửa các tất cả thông tin:
Màn hình chỉnh sửa thông tin chính sách
 • Tiêu đề: nhập tên tiêu đề
 • Mô tả: Nhập mô tả của chính sách
 • Tệp đính kèm: Tải lên tệp nội dung
Bước 3: Nhấn Cập nhật để cập nhật thông tin vừa sửa.

4.2.2 Xóa chính sách

Bước 1: Để xóa thông báo tại màn hình danh sách thông báo chọn xóa
Màn hình thao tác xóa chính sách
Bước 2: Chọn Xác nhận để xóa chính sách
Thông báo xác nhận xóa chính sách

4. Thông báo

4.1 Tạo thông báo

Bước 1: Để tạo thông báo tại module Tổ chức chọn submodule Thông báo
Màn hình danh sách thông báo
Bước 2: Chọn Thêm mới
Màn hình thêm mới thông báo
Nhập các thông tin:
 • Tiêu đề: Tên của thông báo
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu thông báo
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc thông báo
 • Chọn phòng ban: Chọn phòng ban thông báo
 • Tóm tắt: Tóm tắt nội dung thông báo
 • Mô tả: Mô tả chi tiết thông báo

4.2. Xem/ Sửa/ Xóa thông báo

4.2.1 Xem chi tiết thông báo

Bước 1: Để xem chi tiết thông báo tại màn hình danh sách thông báo chọn thông báo cần xem
Màn hình thao tác xem chi tiết thông báo
Bước 2: Chọn Xem chi tiết hệ thống hiển thị chi tiết thông báo
Màn hình xem chi tiết thông báo

4.2.2 Sửa thông báo

Bước 1: Để sửa thông báo tại màn hình danh sách thông báo chọn thông báo cần sửa
Màn hình chọn thao tác chỉnh sửa thông báo
Bước 2: Thao tác sửa các tất cả thông tin:
 • Tiêu đề
 • Ngày bắt đầu
 • Ngày kết thúc
 • Phòng ban
 • Tóm tắt
 • Mô tả
Màn hình chỉnh sửa thông tin thông báo.
Bước 3: Nhấn Cập nhật để cập nhật thông tin vừa sửa.

4.2.2 Xóa thông báo

Bước 1: Để xóa thông báo tại màn hình danh sách thông báo chọn xóa
Màn hình chọn thao tác xóa thông báo
Bước 2: Chọn Xác nhận để xóa thông báo
Thông báo xác nhận xóa thông báo

5. Sơ đồ tổ chức

5.1 Xem sơ đồ tổ chức

Tại chức năng Tổ chức chọn Sơ đồ tổ chức:
Màn hình sơ đồ tổ chức
Xem được sơ đồ tổ chức theo các phòng ban, các nhân viên tương ứng với các phòng ban.

5.2 Export sơ đồ tổ chức

Chọn Export ở góc bên phải màn hình để tải file ảnh sơ đồ.
Màn hình thao tác tải file ảnh sơ đồ tổ chức