HRM
Search
K
Comment on page

Buổi đào tạo

Để thiết lập buổi đào tạo, cần tạo người đào tạo và kỹ năng đào tạo trước

1. Chuyên viên đào tạo

1.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào phần buổi đào tạo trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Buổi đào tạo
Bước 2: Nhấn chọn chuyên viên đào tạo.
Màn hình chính Chuyên viên đào tạo
Bước 3: Bấm vào biểu tượng
để thêm mới chuyên viên đào tạo.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng thêm mới như sau
Bảng thêm mới thông tin Chuyên viên đào tạo
Điền thông tin mới về Chuyên viên đào tạo vào bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Sửa/Xoá chuyên viên đào tạo

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa Chuyên viên đào tạo
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa.
Chỉnh sửa thông tin Giản viên
Điền các thông tin trong bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Sau đo, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa hình bên dưới.
Xóa thông tin Chuyên viên đào tạo
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

2. Kỹ năng đào tạo

2.1 Thêm mới

Bước 1: Chọn buổi đào tạo trong trên menu bên trái màn hình, sau đó chọn kỹ năng đào tạo.
Màn hình chính Kỹ năng đào tạo
Bước 2: Để thêm mới kỹ năng đào tạo. Trong khu vực thêm mới, điền thông tin kỹ năng mong muốn.
Thêm mới Kỹ năng đào tạo
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

2.2 Sửa/Xoá kỹ năng đào tạo

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa.
Chỉnh sửa thông tin Huấn luyện
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa thay đổi.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa Kỹ năng đào tạo
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

3. Buổi đào tạo

3.1 Thêm mới

Bước 1: Chọn buổi đào tạo trên menu bên trái màn hình, sau đó chọn buổi đào tạo.
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
, màn hình sẽ xuất hiện các thông tin như hình bên dưới.
Bảng thêm Buổi đào tạo mới
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu.
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin cần điền.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có nút
là trường lựa chọn theo mẫu có sẵn.

3.2 Sửa/Xoá buổi đào tạo

Nhấn chọn chỉnh sửa
, xem chi tiết
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Xem chi tiết / Sửa /Xóa Buổi đào tạo
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết. Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
để lưu lại.
Chi tiết đào tạo
Sau khi nhấn xem chi tiết, để xem thông tin tổng quan, nhấn tổng quan và màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới.
Tổng quan đào tạo
Sau khi nhấn xem chi tiết, để xem hoặc đăng ghi chú, nhấn đăng ghi chú rồi ấn enter hoặc ấn
.
Đăng ghi chú
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa.
Chỉnh sửa thông tin đào tạo
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có nút
là trường lựa chọn theo mẫu có sẵn.
Trường hợp 3: Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa Buổi đào tạo
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

4. Lịch

Trong buổi đào tạo, chọn lịch đào tạo, màn hình sẽ xuất hiện giống như hình bên dưới:
Lịch Buổi đào tạo
Các buổi đào tạo sẽ được sắp xếp dưới dạng lịch, có thể lựa chọn các loại lịch theo tháng/tuần/ngày/lịch biểu.
Các trạng thái của buổi đào tạo cũng được lên danh sách trong lịch.