HRM
Search…
Quản lý kho
Bao gồm các thông tin về quản lý kho như nhà kho, sản phẩm, nhà cung cấp, mua hàng và đơn đặt hàng. Giúp nhà quản lý theo dõi được các đơn hàng, đơn vận chuyển cũng như số hàng còn trong kho hoặc còn

1. Nhà kho

Bấm vào phần Quản lý kho -> Nhà kho trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị danh sách các nhà kho như sau
Danh sách tất cả nhà kho
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 nhà kho.
Tìm kiếm nhà kho tại thanh tìm kiếm góc bên phải màn hình.

1.1 Thêm mới nhà kho

Bấm vào biểu tượng
để thêm mới nhà kho.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng thêm thông tin cho nhà kho mới như sau
Thêm mới Nhà kho
Điền các thông tin liên quan đến nhà kho bao gồm: Tên nhà kho, Số điện thoại, Địa chỉ, Thành phố, Sử dụng địa chỉ làm điểm đón hay không, Tên quốc gia.
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin về nhà kho mới.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thong tin nhà kho.
Bấm vào biểu tượng
để trở về màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Sửa/Xóa nhà kho

Trên tên từng nhà kho trong danh sách tất cả nhà kho sẽ xuất hiện 2 biểu tượng như sau
Chỉnh sủa / Xóa
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thông tin nhà kho
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa thông tin nhà kho như sau:
Chỉnh sửa thông tin nhà kho
Điền các thông tin về : Tên nhà kho, Số điện thoại, Địa chỉ, Thành phố, Sử dụng địa chỉ làm điểm đón hay không, Tên quốc gia.
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu sửa thông tin nhà kho.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa nhà kho.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa nhà kho như sau
Xóa nhà kho
Bấm vào biểu tượng
để xóa nhà kho.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa nhà kho.

2. Sản phẩm

Để thêm mới sản phẩm vui lòng thêm mới danh mục sản phẩm trước

2.1 Danh mục sản phẩm

Bấm vào phần Quản lý kho -> Sản phẩm -> Danh mục sản phẩm trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện danh sách các danh mục sản phẩm như sau:
Danh sách tất cả Danh mục
Bạn có thể tìm kiếm danh mục cần tìm tại thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

2.1.1 Thêm mới danh mục sản phẩm

Phần thêm mới danh mục nằm bên tay trái màn hình danh sách tất cả Danh mục như hình bên trên.
Điền tên Danh mục sản phẩm mới rồi bấm
để lưu thông tin.

2.1.2 Sửa/Xóa danh mục sản phẩm

Trên tên từng danh mục sản phẩm trong sách sách tất cả Danh mục sẽ xuất hiện 2 biểu tượng như sau
Chỉnh sửa/ Xóa
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thông tin danh mục sản phẩm.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận chỉnh sửa tên danh mục như sau:
Chỉnh sửa mục
Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa danh mục.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa danh mục sản phẩm.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa danh mục như sau
Xóa danh mục
Bấm vào biểu tượng
để xóa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa danh mục.

2.2 Sản phẩm

Bấm vào phần Quản lý nhà kho -> Sản phẩm -> Sản phẩm trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm như sau:
Danh sách tất cả Sản phẩm
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 sản phẩm.
Bạn có thể tìm kiếm tên sản phẩm tại thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

2.2.1 Thêm mới sản phẩm

Bấm vào biểu tượng
nằm bên phải màn hình chính.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng thêm mới thông tin sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Danh mục bao gồm sản phẩm đó, Tên nhà kho chứa sản phẩm đó, Loại mã vạch sản phẩm,...
Thêm mới thông tin sản phẩm
Bạn có thể thêm hình ảnh cho sản phẩm bằng cách tải tệp ảnh bên góc bên phải màn hình
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin sản phẩm.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là các trường chọn theo mẫu có sẵn

2.2.2 Sửa/Xóa sản phẩm

Trên tên từng sản phẩm trong sách sách tất cả Sản phẩm sẽ xuất hiện 2 biểu tượng như sau
Chỉnh sủa / Xóa
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết sản phẩm, sau đó bấm vào thanh
để chỉnh sửa thông tin sản phẩm.
Sau đó màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa thông tin sản phẩm như sau:
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Điền các thông tin về sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Danh mục bao gồm sản phẩm đó, Nhà kho chứa sản phẩm đó... sau đó bấm
để lưu thông tin đã chỉnh sửa.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa sản phẩm.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thi thanh xác nhận xóa sản phẩm như sau
Xóa sản phẩm
Bấm vào biểu tượng
để xóa sản phẩm.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa sản phẩm.

2.2.3 Xem sản phẩm hết hàng

Bấm vào phần Quản lý kho -> Sản phẩm -> Hết hàng trên menu bên trái màn hình để viết, mô tả tổng có bao nhiêu sản phẩm đang hết hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm đang hết hàng như sau
Danh sách tất cả Sản phẩm hết hàng
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 sản phẩm.
Bạn có thể tìm kiếm tên sản phẩm tại thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

2.2.4 Xem sản phẩm hết hạn

Em note cho mọi người viết doc hiểu: Mọi người tạo các sản phẩm hết hạn và hết hàng để viết, mô tả tổng có bao nhiêu sản phẩm hết hạn, hết hàng
Bấm vào phần Quản lý kho -> Sản phẩm -> Sản phẩm hết hạn trên menu bên trái màn hình để viết, mô tả tổng có bao nhiêu sản phẩm hết hạn.
Danh sách tất cả Sản phẩm hết hạn
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 sản phẩm.
Bạn có thể tìm kiếm tên sản phẩm tại thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

2.3 Thuế sản phẩm

Note: Phần này thuộc module Hóa đơn (có thể để link sang cũng được)
Bấm vào phần Quản lý kho -> Sản phẩm -> Thuế sản phẩm trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả các thuế sản phẩm như sau
Màn hình chính về Danh sách thuế sản phẩm
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 thuế sản phẩm.
Bạn có thể tìm kiếm tên thuế sản phẩm tại thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

2.3.1 Thêm mới

Tại phía bên trái màn hình chính, điền thông tin về thuế sản phẩm mới như Tên thuế, Tỉ suất thuế, Loại thuế rồi bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

2.3.2 Sửa/Xóa sản phẩm

Chỉnh sủa / Xóa
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thuế sản phẩm.
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị ra bảng chỉnh sửa thông tin về thuế sản phẩm như sau
Chỉnh sửa thông tin Loại thuế
Bấm vào biểu tượng
để lưu các thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa thuế sản phẩm.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa thuế sản phẩm như sau
Xóa thuế sản phẩm
Bấm vào biểu tượng
để xóa thuế sản phẩm.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa thuế sản phẩm.

3. Nhà cung cấp

Bấm vào phần Quản lý kho -> Nhà cung cấp trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị ra Danh sách tất cả nhà cung cấp như sau
Danh sách tất cả Nhà cung cấp
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 Nhà cung cấp.
Bạn có thể tìm kiếm tên Nhà cung cấp tại thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

3.1 Thêm mới nhà cung cấp

Bấm vào biểu tượng
để thêm mới nhà cung cấp.
Sau đó màn hình sẽ hiển thị bảng thêm thông tin cho nhà cung cấp mới như sau
Thêm thông tin nhà cung cấp mới
Điền các thông tin liên quan đến nhà cung cấp mới bao gồm: Tên nhà cung cấp, email nhà cung cấp, Số đăng ký của nhà cung cấp,...
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin về nhà cung cấp mới.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin nhà cung cấp.
Bấm vào biểu tượng
để trở về màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

3.2 Sửa/xóa nhà cung cấp

Trên tên từng Nhà cung cấp trong danh sách tất cả Nhà cung cấp sẽ xuất hiện 2 biểu tượng như sau:
Chỉnh sủa / Xóa
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp như sau
Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp
Điền các thông tin về: Tên nhà cung cấp, email nhà cung cấp, Số đăng ký của nhà cung cấp,...
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu sửa thông tin nhà cung cấp.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa nhà cung cấp.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa nhà cung cấp như sau
Xóa nhà cung cấp
Bấm vào biểu tượng
để xóa nhà cung cấp.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa nhà cung ứng.

4. Mua hàng

4.1 Mua mới

Bấm vào phần Quản lý kho -> Mua hàng -> Mua mới trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng điền thông tin Mua mới như sau:
Bảng điền thông tin Mua mới
Điền các thông tin liên quan đến thông tin Mua mới bao gồm: Số lần mua hàng, Tên nhà cung cấp, Ngày mua, Tên Mặt hàng, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền.
Ngoài ra, bạn có thể bấm vào biểu tượng
nếu có nhu cầu muốn thêm mặt hàng.
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa tạo.
Các trường có dấu * là bắt buộc

4.2 Danh sách mua hàng

4.2.1 Xem thông tin mua hàng

Bấm vào phần Quản lý kho -> Mua hàng -> Danh sách Mua hàng trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách tất cả Mua hàng như sau:
Danh tất tất cả Mua hàng
Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết thông tin mua hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị chi tiết thông tin mua hàng như sau:
Chi tiết đơn Mua hàng

4.2.2 Tải xuống thông tin mua hàng

Bấm vào biểu tượng
để in và tải xuống thông tin mua hàng.

4.2.3 Chỉnh sửa giao dịch mua hàng

Bấm vào biểu tượng
trên mỗi hóa đơn, sau đó bấm
để chỉnh sửa giao dịch mua hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa giao dịch mua hàng như sau:
Chinh sửa giao dịch mua hàng
Điền thông tin về giao dịch mua hàng bao gồm: Số lần mua hàng, Tên nhà cung cấp, Ngày mua, Tên Mặt hàng, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền.
Ngoài ra, bạn có thể bấm vào biểu tượng
nếu có nhu cầu muốn thêm mặt hàng.
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

4.2.4 Xóa giao dịch mua

Bấm vào biểu tượng
trên mỗi hóa đơn, sau đó bấm
để xóa giao dịch mua hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa giao dịch mua hàng như sau
Xóa giao dịch
Bấm vào biểu tượng
để xóa giao dịch.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa giao dịch.

5. Đặt đơn hàng

5.1 Thêm đơn hàng mới

Bấm vào phần Quản lý kho -> Đơn đơn hàng -> Thêm đơn hàng mới.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra Bảng đặt đơn hàng mới như sau
Bảng tạo hóa đơn hàng mới
Điền thông tin trong bảng sau đó bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin hóa đơn mới.

5.2 Quản lý đơn hàng

5.2.1 Xem thông tin mua hàng

Bấm vào phần Quản lý kho -> Đơn đơn hàng -> Quản lý đơn hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách tất cả hóa đơn như sau
Danh sách tất cả hóa đơn
Bấm vào biểu tượng
để xem thông tin chi tiết đơn hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thông tin đơn hàng như sau
Hóa đơn mua hàng
Bấm vào biểu tượng
để điều chỉnh trạng thái đóng gói hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị bảng điều chỉnh như sau
Chỉnh sửa
Bấm vào biểu tượng
để cập nhật trạng thái đóng gói.
Bấm vào biểu tượng
để trở về màn hình chính.

5.2.2 Tải xuống thông tin mua hàng

Khi xem thông tin chi tiết về hóa đơn mua hàng, bạn có thể bấm vào biểu tượng
để in và tải xuống hóa đơn.

5.2.3 Chỉnh sửa giao dịch mua hàng

Bấm vào biểu tượng
trên mỗi hóa đơn , sau đó bấm
để chỉnh sửa hóa đơn mua hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa hóa đơn mua hàng như sau
Bảng thay đổi thông tin hóa đơn
Điền các thông tin về Số đơn hàng, Tên khách hàng, Ngày lập hóa đơn, Ngày đến hạn hóa đơn, Tên mặt hàng, Số lượng, Đơn giá và Tổng tiền.
Sau đó bấm vào biểu tượng
để lưu các thông tin vừa chỉnh sửa.

5.2.4 Xóa giao dịch mua

Bấm vào biểu tượng
trên mỗi hóa đơn, sau đó bấm
để xóa hóa đơn.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa hóa đơn như sau
Xóa hóa đơn
Bấm vào biểu tượng
để xóa hóa đơn.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa hóa đơn.

5.2.5 Xem/tải xuống đơn hàng đã trả tiền

Bước 1: Bấm vào phần Quản lý kho -> Đơn đặt hàng -> Đơn hàng đã trả tiền trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị danh sách tất cả Đơn hàng đã trả tiền như sau
Danh sách tất cả Đơn đặt hàng đã trả tiền
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết hóa đơn.
Sau đó màn hình sẽ hiển thị chi tiết đơn hàng đã trả tiền như sau
Hóa đơn đã trả tiền
Bước 3: Bấm vào biểu tượng
để in hoặc tải xuống hóa đơn.
Bước 4: Bấm vào biểu tượng
để thay đổi trạng thái đóng gói.

5.2.6 Xem/tải xuống đơn hàng chưa thanh toán

Bước 1: Bấm vào phần Quản lý kho -> Đơn đặt hàng -> Đơn hàng chưa thanh toán trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả Đơn hàng chưa thanh toán như sau
Danh sách tất cả Đơn hàng chưa thanh toán
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết hóa đơn.
Sau đó màn hình sẽ hiển thị chi tiết hóa đơn chưa thanh toán như sau
Hóa đơn chưa thanh toán
Bước 3: Bấm vào biểu tượng
để in hoặc tải xuống hóa đơn.
Bước 4: Bấm vào biểu tượng
để thanh toán hóa đơn.

5.2.7 Xem/tải xuống đơn hàng đã đóng gói

5.2.8 Xem/tải xuống đơn hàng đã giao

5.2.9 Xem/tải xuống đơn hàng đã hủy (Trên hệ thống là module Cancelled Orders)

5.2.10 Tạo báo giá

Bước 1: Bấm vào phần Quản lý kho -> Đơn đặt hàng -> Báo giá đơn hàng trên menu bên trái màn hình.
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
trên màn hình chính để tạo báo giá mới.
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị bảng điền thông tin báo giá như sau
Bảng tạo Báo giá
Điền các thông tin trong bảng sau đó bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa tạo.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

5.2.11 Xem danh sách báo giá đơn hàng

Bước 1: Bấm vào phần Quản lý kho -> Đơn đặt hàng -> Báo giá đơn hàng trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra Danh sách tất cả Báo cáo Đơn hàng như sau
Danh sách tất cả Báo giá Đơn hàng
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết thông tin Báo giá.
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị đơn Báo giá như sau
Đơn báo giá
Bấm vào biểu tượng
để in hoặc tải xuống đơn báo giá.
Bấm vào biểu tượng
để chuyển Đơn báo giá thành Hóa đơn thanh toán.

5.2.12 Chỉnh sửa/Xóa báo giá đơn hàng

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
ở mục xem chi tiết Báo giá hoặc có thể bấm vào biểu tượng
ở màn hình chính ->
để chỉnh sửa Báo giá đơn hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị chỉnh sửa như sau
Chỉnh sửa Trích dẫn
Sau khi điền các thông tin trong bảng, bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
ở mục xem chi tiết Báo giá hoặc có thể bấm vào biểu tượng
ở màn hình chính ->
để xóa Báo giá đơn hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa báo giá đơn hàng như sau
Xóa Báo giá
Bấm vào biểu tượng
để xóa Báo giá.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa Báo giá.