HRM
Search
K
Comment on page

Trang chủ

Thống kê chung toàn hệ thống bao gồm các thông tin về nhân viên, hóa đơn, các dự án và trạng thái của dự án, báo cáo lương hàng tháng, thống kê chấm công của nhân viên.

1. Giới thiệu về trang chủ

Trang chủ là nơi tổng quan nhất để quan sát tất cả những hoạt động hiện tại của công ty. Trong phần trang chủ bao gồm các tổng quan về tổng số tiền gửi, tổng số dự án, tổng số nhân viên, tổng chi phí, thanh toán hoá đơn, thanh toán bảng lương hàng tháng, tỉ lệ nhân viên theo phòng ban, tỉ lệ nhân viên theo chức danh, thống kê chấm công của nhân viên, kèm theo trạng thái dự án và trạng thái sự kiện.
 • Về thanh/khu vực điều khiến: Nơi cài đặt các thông tin liên quan đến người dùng và các quy định chung trong các giấy tờ của công ty (ví dụ như thiết lập ảnh cho các phiếu nghỉ việc/ hoá đơn,...)
Thanh/ khu vực điều khiển
 • Bảng/ khu vực left menu: Các tính năng về ứng dụng sẽ được hiển thị tại đây.
Bảng/ khu vực left menu
 • Màn hình làm việc: Nơi người dùng có thể thao tác các hành động và quan sát một cách tổng quan.
Màn hình làm việc

2. Các báo cáo tổng quan trong trang chủ

2.1 Báo cáo số tiền gửi

 • Số tiền gửi được báo cáo theo đơn vị tiền tệ đã được cài đặt trong phần cấu hình hệ thống.
Báo cáo số tiền gửi

2.2 Báo cáo tổng dự án

 • Sau khi doanh nghiệp thiết lập các dự án, tổng số dự án sẽ được tổng hợp tại đây.
Báo cáo tổng dự án

2.3 Báo cáo tổng số nhân viên

 • Danh sách tổng số nhân viên đang làm việc tại công ty.
Tổng số nhân viên sẽ được cài đặt thông qua phần nhân viên.
Báo cáo tổng số nhân viên

2.4 Báo cáo tổng chi phí

 • Sau khi cài đặt chi phí trong phần tài chính, tổng chi phí sẽ xuất hiện tại đây.
Báo cáo tổng chi phí

2.5 Báo cáo thanh toán hóa đơn

 • Tổng số tiền đã thanh toán
 • Tổng số tiền chưa thanh toán
 • Biểu đồ quan sát tổng số tiền đã thanh toán và chưa thanh toán
Các thông tin về số tiền đã và chưa thanh toán sẽ được thiết lập thông qua phần hoá đơn.
Báo cáo thanh toán hóa đơn
Các chức năng phụ bao gồm xem xét tổng quát, xem xét chi tiết, phóng to, thu nhỏ và tải về dưới dạng ảnh. Giống như hình bên dưới.
Tính năng phụ

2.6 Báo cáo bảng lương hàng tháng

 • Báo cáo bảng lương hàng tháng bao gồm tổng số tiền lương trong cả năm và tổng số lương tháng theo lịch (tháng này).
 • Biểu đồ tính lương cũng hiển thị ngay bên dưới, theo từng tháng.
Báo cáo bảng lương hàng tháng được thiết lập trong phần bảng lương.
Báo cáo bảng lương hàng tháng
Các chức năng phụ bao gồm xem xét tổng quát, xem xét chi tiết, phóng to, thu nhỏ và tải về dưới dạng ảnh. Giống như hình bên dưới.
Tính năng phụ

2.7 Tỷ lệ nhân viên theo phòng ban

 • Thống kê tất cả các nhân viên của từng phòng ban trong công ty theo dạng biểu đồ
 • Có phần trăm số lượng nhân viên theo từng phòng ban để đánh phòng ban nào đang có nguồn nhân lực nhiều nhất/bé nhất.
Tỷ lệ nhân viên theo phòng ban
Danh sách tất cả tổng số nhân viên theo phòng ban được tổng hợp thông qua các cài đặt trong phần nhân viên.

2.8 Tỷ lệ nhân viên theo chức danh

 • Tỉ lệ nhân viên theo chức danh được thiết lập thông qua danh sách tất cả nhân viên trong phần nhân viên.
 • Cho biết tỉ lệ phần trăm các chức danh đang có trong công
Tỷ lệ nhân viên theo chức danh

2.9 Báo cáo thống kê chấm công của nhân viên

Báo cáo thống kê chấm công của nhân viên bao gồm:
 • Phần trăm số lượng nhân viên có mặt
 • Phần trăm số lượng nhân viên vắng
Thống kê chấm công của nhân viên được tổng kết dựa vào phần chấm công.
Biểu đồ cột giúp doanh nghiệp quan sát rõ ràng hơn.
Báo cáo thống kê chấm công của nhân viên
Vé yêu cầu nhân viên xin nghỉ/ làm bù giờ/ làm thêm giờ; các yêu cầu đã mở nhưng chưa duyệt và những yêu cầu đã đóng cũng sẽ được tổng hợp trên trang chủ.
Các vé yêu cầu này được thiết lập thông quan phần yêu cầu nghỉ việc.
Vé yêu cầu

2.10 Báo cáo trạng thái dự án, trạng thái nhiệm vụ

Trạng thái các dự án và nhiệm vụ được báo cáo theo dạng biểu đồ với nhiều vòng tròn khác nhau. Mỗi vòng tròn sẽ được hiển thị với mỗi trạng thái riêng biệt:
 • Vòng màu lam: các dự án chưa bắt đầu.
 • Vòng màu xanh: các dự án đang tiến hành.
 • Vòng màu tím: các dự án đang tạm dừng.
 • Vòng màu đỏ: các dự án bị huỷ.
 • Vòng màu vàng: các dự án đã hoàn thành.
Báo cáo trạng thái dự án, trạng thái nhiệm vụ
Mục trạng thái dự án và trạng thái nhiệm vụ được cập nhật dựa vào các thiết lập trong phần dự ánnhiệm vụ.