HRM
Search
K
Comment on page

Nhiệm vụ

Để tạo nhiệm vụ mới, cần thiết lập "Dự án" trước

1. Danh sách nhiệm vụ

1.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào biểu tượng Nhiệm vụ trên thanh công cụ
Màn hình chính Nhiệm vụ
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để thêm nhiệm vụ mới.
Thanh thêm nhiệm vụ
Có hai chế độ xem nhiệm vụ là Chế độ xem danh sách
và chế độ xem lưới
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện bảng thêm nhiệm vụ bao gồm Tên tiêu đề, Ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ, Giờ ướt tính hoàn thành nhiệm vụ, Tên dự án bao gồm nhiệm vụ đó, Tóm tắt nhiệm vụ và Mô tả nhiệm vụ.
Thêm nhiệm vụ
Bấm vào biểu tượng
để lưu nhiệm vụ mới đã tạo.
Bấm vào biểu tượng
nếu muốn thay đổi nhiệm vụ vừa tạo.
Bấm vào biểu tượng
để quay lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Xem/Sửa/Xoá nhiệm vụ

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
bên dưới mỗi nhiệm vụ đã tạo để xem chi tiết nhiệm vụ.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện một khung các chi tiết của nhiệm vụ bao gồm: Tiến độ nhiệm vụ, Trạng thái nhiệm vụ, Tổng quan của nhiệm vụ... như hình bên dưới
Chi tiết nhiệm vụ
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
bên dưới mỗi nhiệm vụ đã tạo, sau đó màn hình sẽ xuất hiện chế độ chỉnh sửa nhiệm vụ như sau
Thanh chỉnh sửa nhiệm vụ
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa nhiệm vụ bao gồm: tên nhiệm, ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ... như hình bên dưới.
Chỉnh sửa nhiệm vụ
Sau khi chỉnh sửa nhiệm vụ, bấm vào biểu tượng
để lưu chỉnh sửa đó.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

2. Lịch

Bấm vào biểu tượng Lịch trên thanh công cụ.
Màn hình chính Lịch
Có các mức độ thể hiện tiến độ nhiệm vụ, thể hiện bằng các màu khác nhau như: Chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đã hoàn thành, Cancelled và Tạm dừng. Các tiến độ này sẽ xuất hiện theo tên từng nhiệm vụ và Ngày thực hiện các nhiệm vụ đó.
Có thể thay đổi chế độ xem Lịch nhiệm vụ theo Ngày, tuần, tháng hay lịch biểu tùy theo mục đích xem khác nhau.

3. Bảng Kanban

Bấm vào biểu tượng Bảng Kanban trên thanh công cụ
Màn hình chính Bảng Kanban
Có thể thêm các nhiệm vụ mới ở cột "Chưa bắt đầu" để tại danh sách nhiệm vụ cần làm. Sau đó kéo dần các nhiệm vụ về bên phải, theo tiến độ mà bạn đang làm đối với nhiệm vụ đó cho đến khi "Hoàn thành nhiệm vụ".
Ngoài ra, các nhiệm vụ không cần làm nữa sẽ được kéo sang cột "Cancelled". Hoặc các nhiệm vụ chưa cần thực hiện ngay sẽ được kéo sang cột "Tạm dừng".