HRM
Search
K
Comment on page

Hiệu suất (PMS)

Cơ chế hoạt động của chức năng hiệu suất bao gồm Thêm mới năng lực sau đó tạo KPI và KPA và Thêm mới Loại mục tiêu sau đó thêm mới Theo dõi mục tiêu.

1. Năng lực

1.1 Thêm mới năng lực

Bước 1: Tìm hiệu suất (PMS) trên menu bên trái màn hình, sau đó chọn mục năng lực.
Màn hình chính Năng lực
Bước 2: Bấm vào kỹ thuật để thêm mới hạng mục kỹ thuật như hình bên dưới.
Thêm mới Hạng mục kỹ thuật
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin mới tạo.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Bước 3: Bấm vào tổ chức để thêm mới hạng mục tổ chức như hình bên dưới.
Thêm mới Hạng mục Tổ chức
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa tạo.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Sửa/xóa năng lực

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa danh mục năng lực như hình bên dưới:
Sửa / Xóa
  • Nếu muốn chỉnh sửa hạng mục kỹ thuật, ấn vào
    , màn hình sẽ xuất hiện cửa số chỉnh sửa.
Bước 1: Để chỉnh sửa, nhấn
. Thay đổi các thông tin cần thiết.
Bước 2: Sau đó ấn
để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Chỉnh sửa hạng mục kỹ thuật
  • Nếu muốn chỉnh sửa hạng mục tổ chức, ấn vào
    , màn hình sẽ xuất hiện cửa số chỉnh sửa.
Bước 1: Để chỉnh sửa, nhấn
. Thay đổi các thông tin cần thiết.
Bước 2: Sau đó ấn
để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Chỉnh sửa danh mục tổ chức
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa danh mục năng lực như hình bên dưới
Sửa / Xóa danh mục
Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới
Xóa thông tin tổ chức
Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa thông tin.

2. KPI (chỉ số)

2.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào phần hiệu suất (PMS) trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính KPI
Bước 2: Bấm vào KPI (chỉ số) màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới. Tiếp tục nhấn
Màn hình chính KPI
Bước 3: Màn hình sẽ xuất hiện khu vực thêm mới. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. Bao gồm: Tiêu đề, Chức danh, Đặt giá trị
Thêm mới Chỉ số hiệu suất
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là những mục bắt buộc
Đặt giá trị bằng các tô vào các thanh màu cam như hình bên dưới.

2.2 Danh sách các chỉ số hiệu suất

Nhấn chọn xem
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Xem chi tiết / Xóa Chỉ số hiệu suất

2.2.1 Xem chi tiết

Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết.
Chi tiết hiệu suất
2.2.1.1 Tổng quan
Xem tổng quan để xem chi tiết, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới.
Tổng quan chi tiết hiệu suất
2.2.1.2 Chỉnh sửa
Bấm vào chỉnh sửa để thay đổi thông tin. Sau đó ấn
Chỉnh sửa chỉ số hiệu suất

2.1.2 Xóa

Bấm vào biểu tượng
để xóa chỉ số hiệu xuất.
Xóa Chỉ số hiệu suất
Bấm vào biểu tượng
để xóa chỉ số hiệu suất.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

3. KPA (thẩm định)

3.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào phần hiệu suất (PMS) trên menu bên trái màn hình và chọn KPA (thẩm định).
Bước 2: Nhấn
, màn hình sẽ hiện thị như hình bên dưới.
Thêm mới Đánh giá hiệu suất
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu, bao gồm: Tiêu đề, Nhân viên, Chọn tháng.
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Những mục có dấu * là những mục bắt buộc
Đặt giá trị bằng các tô vào các thanh màu cam như hình bên dưới.

3.2 Danh sách đánh giá hiệu suất

Xem chi tiết / Xóa

3.2.1 Xem chi tiết

Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết đánh giá hiệu suất.
Chi tiết hịệu suất
3.2.1.1 Tổng quan
Xem tổng quan để xem chi tiết, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới.
Toonh=gr quan hiệu suất
3.2.1.2 Chỉnh sửa
Bấm vào chỉnh sửa để thay đổi thông tin. Sau đó bấm
Chỉnh sửa chỉ só hiệu suất

3.1.2 Xóa

Bấm vào biểu tượng
để xóa. Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới.
Xóa dánh giá hiệu suất
Bấm vào biểu tượng
để xóa chỉ số hiệu suất.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa

4. Loại mục tiêu

4.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào phần hiệu suất (PMS) trên menu bên trái màn hình. Tiếp tục chọn loại mục tiêu.
Màn hình chính loại mục tiêu
Bước 2: Để thêm mới loại mục tiêu, điền thông tin vào khu vực như trong hình.
Thêm mới loại mục tiêu
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Những mục có dấu * là những mục bắt buộc

4.2 Danh sách loại mục tiêu

4.2.1 Xem chi tiết

4.2.2 Chỉnh sửa

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Để chỉnh sửa, nhấn
. Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Chỉnh sửa loại mục tiêu

4.2.3 Xóa

Bấm vào biểu tượng
để xóa. Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới.
Xóa loại mục tiêu
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa

5. Theo dõi mục tiêu

5.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào phần chọn hiệu suất (PMS) trên menu bên trái màn hình và tiếp tục chọn theo dõi mục tiêu.
Màn hình chính The dõi mục tiêu
Bước 2: Nhấn
, màn hình sẽ hiện thị như hình bên dưới.
Thêm mới Mục tiêu
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu.
Nhấn
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Những mục có dấu * là những mục bắt buộc

5.2 Danh sách loại mục tiêu

Khi chọn theo dõi mục tiêu, màn hình sẽ xuất hiện danh sách tất cả các mục tiêu đã được thiết lập.
Nếu muốn xem hoặc xoá, nhấn chọn
hoặc
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Xem chi tiết / Xóa Theo dõi mục têu

5.2.1 Xem chi tiết

Để xem chi tiết, bấm vào biểu tượng
.

5.2.1.1 Tổng quan

Màn hình sẽ xuất hiện chế độ xem tổng quan như hình bên dưới. Kéo xuống để xem hết các chi tiết.
Chi tiết mục tiêu

5.2.1.2 Chỉnh sửa

Bấm vào chỉnh sửa để thay đổi thông tin, sau đó chọn
để lưu.
Chỉnh sửa mục tiêu
Đối với những mục có xuất hiện nút
, màn hình sẽ đưa ra những lựa chọn đã được thiết lập.
Kéo di thanh tiến trình để chọn chỉ số phù hợp. Xem thêm hình bên dưới.

5.2.1.3 Thêm công việc

Bấm vào thêm công việc để thiết lập. Tiếp tục chọn
để lưu lại.

5.2.3 Xóa

Bấm vào biểu tượng
để xóa. Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới.
Xóa Mục tiêu
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa

6. Xem lịch

Trong hiệu suất (PMS), nhấn chọn lịch. Màn hình sẽ hiện thị như sau:
Lịch hiệu suất
Các mục tiêu sẽ được sắp xếp dưới dạng lịch, có thể lựa chọn các loại lịch theo tháng/tuần/ngày/lịch biểu.
Các trạng thái của mục tiêu cũng được lên danh sách trong lịch.