HRM
Search
K
Comment on page

Các trường hợp kỷ luật

Thêm loại trường hợp trước khi thêm các trường hợp kỷ luật.

1. Loại trường hợp

1.1 Thêm mới

Bước 1: Chọn các trường hợp kỷ luật trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Các trường hợp kỷ luật
Bước 2: Sau đó chọn loại trường hợp để thêm mới như hình bên dưới.
Màn hình chính Loại trường hợp
Bước 3: Trong khu vực thêm mới loại trường hợp, điền thông tin cần thiết.
Nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Sửa/Xóa loại trường hợp

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa các thông tin Loại trường hợp.
Chỉnh sửa thông tin Loại trường hợp
Điền Loại trường hợp vào bảng, sau đó:
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin thay đổi.
Bấm vào biểu tượng
để quay lại màn hình chính.
Trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa Loại trường hợp.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa hình bên dưới.
Xóa Loại tr

2. Các trường hợp kỷ luật

2.1 Thêm mới

Bước 1: Trong khu vực left menu, chọn các trường hợp kỷ luật như hình bên dưới:
Bước 2: Để thêm mới các trường hợp kỷ luật, nhấn
. Sau đó điền đầy đủ các thông tin như hình bên dưới.
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Những mục có dấu * là những mục bắt buộc
Đối với những mục có xuất hiện nút
, màn hình sẽ đưa ra những lựa chọn đã được thiết lập. Ví dụ như các hình bên dưới.

2.2 Sửa/Xóa các trường hợp kỷ luật

Nhấn chọn chỉnh sửa
, xem
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Để chỉnh sửa, nhấn
. Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Để xem, nhấn
. Nếu muốn kết thúc hành động xem, nhấn đóng.
Để xoá, nhấn
. Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới. Nếu muốn xoá nhấn
. Nếu không muốn xoá, nhấn đóng.