HRM
Search…
Tài chính
Quản lý thông tin tài chính của công ty bao gồm thông tin tài khoản, số dư và các chi phí phát sinh. Thống kê quản lý các giao dịch.

1. Tài khoản

1.1 Thêm mới tài khoản

Bước 1: Bấm vào mục Tài chính ở menu bên trái của màn hình:
Màn hình danh sách các tài khoản
Bước 2: Điền các thông tin về Tên chủ tài khoản, Số dư ban đầu, Số tài khoản, Mã hành chính, Chi nhánh ngân hàng như hình dưới đây
Màn hình thêm mới tài khoản
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Bước 4: Hoàn thành việc tạo tài khoản, nhấn
để lưu lại.

1.2 Xem/Sửa/Xóa thông tin tài khoản

Góc bên phải màn hình hiển thị tất cả các tài khoản đã được thiết lập.
Ảnh danh sách các tài khoản
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 tài khoản như hình bên dưới
Màn hình danh sách các tài khoản
Các hành động về xem/ sửa/ xóa tài khoản nằm bên góc phải màn hình như ảnh bên dưới
Xem/sửa/xóa tài khoản
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để xem thông tin tài khoản.
Với các thông tin bao gồm: Tài khoản công ty, ngày lập tài khoản, mô tả loại tài khoản, Số tiền nợ/có trong tài khoản.
Phiếu thông tin tài khoản
Bấm vào biểu tượng
bên dưới màn hình khi có nhu cầu in phiếu thông tin tài khoản.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thông tin tài khoản
Màn hình sẽ xuất hiện các thông tin có thể chỉnh sửa như ảnh bên dưới
Chỉnh sửa thông tin tài khoản
Bấm vào biểu tượng
sau khi chỉnh sửa thông tin.
Bấm biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa thông tin ban đầu.
Trường hợp 3: Bấm vào biểu tượng
khi muốn xóa tài khoản đã thiết lập.
Màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận yêu cầu xóa tài khoản như sau:
Xác nhận xóa tài khoản
Bấm vào biểu tượng
để xóa tài khoản.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa tài khoản.

2. Đặt cọc

Bấm vào nút Đặt cọc như hình dưới đây để truy cập phần Đặt cọc.
Để thêm mới các đặt cọc vui lòng thêm danh mục đặt cọc trước.
Màn hình chính Đặt cọc
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 đặt cọc.
Bạn có thể tìm kiếm Đặt cọc trên thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

2.1 Danh mục

2.1.1 Thêm mới danh mục

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
ở màn hình chính để thêm mới các danh mục.
Màn hình thêm danh mục
Bước 2: Nhập tên danh mục cần tạo
MÀn hình thao tác tạo danh mục
Hệ thống đã hỗ trợ các danh mục đặt cọc mặc định
Điền tên danh mục mới vào bảng sau đó bấm
để lưu tên danh mục mới.
Trường có dấu * là bắt buộc.

2.1.2 Sửa/Xóa thông tin danh mục

Chỉnh sửa / xóa
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa thông tin danh mục thao tác như sau:
Tại danh sách danh mục bấm vào biểu tượng
để sửa thông tin danh mục.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa như sau:
Chỉnh sửa thông danh mục
Bấm vào biểu tượng
sau khi chỉnh sửa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa thông tin ban đầu.
Trường có dấu * là bắt buộc
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin danh mục.
Màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa thông tin danh mục như sau:
Xóa thông tin danh mục
Bấm vào biểu tượng
để xóa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa danh mục.

2.2 Đặt cọc

2.2.1 Thêm mới đặt cọc
Bước 1: Bấm vào biểu tượng
để thêm mới đặt cọc.
Màn hình thêm mới danh mục
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng điền thông tin Đặt cọc mới như sau
Bảng Thêm mới
Điền các thông tin về Tên chủ tài khoản, Số tiền, Ngày đặt cọc, Danh mục...
Chọn ngày đặt cọc (chọn theo hình
), màn hình sẽ hiển thị ra lịch, chọn ngày cần đặt cọc sau đó bấm OK.
Bấm vào biểu tượng
để lưu các thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin cần điền.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là các trường chọn theo mẫu có sẵn

2.1.2 Sửa/Xóa thông tin đặt cọc

Màn hình thao tác chỉnh sửa/xóa thông tin đặt cọc
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa thông tin đặt cọc thao tác như sau:
Tại danh sách danh mục bấm vào biểu tượng
để sửa thông tin đặt cọc.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa như sau:
Bấm vào biểu tượng
sau khi chỉnh sửa đặt cọc.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa thông tin ban đầu.
Trường có dấu * là bắt buộc
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin danh mục.
Màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa thông tin danh mục như sau:
Xác nhận xóa thông tin đặt cọc
Bấm vào biểu tượng
để xóa đặt cọc
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa đặt cọc

3. Chi phí

Bấm vào phần chi phí như hình bên dưới để truy cập phần Chi phí.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách tất cả Chi phí như Tên chủ tài khoản, Người nhận thanh toán, Số tiền,... như hình dưới đây
Màn hình chính chi phí
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 chi phí.
Bạn có thể tìm kiếm chi phí trên thanh tìm kiếm bên phải màn hình.
Để tạo các chi phí vui lòng tạo các danh mục của chi phí trước.

3.1 Danh mục

3.1.1 Thêm mới danh mục

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
ở màn hình chính để thêm mới các danh mục.
Màn hình thêm danh mục
Bước 2: Nhập tên danh mục cần tạo
Màn hình thao tác tạo danh mục
Hệ thống đã hỗ trợ các danh mục chi phí mặc định
Điền tên danh mục mới vào bảng sau đó bấm
để lưu tên danh mục mới.
Trường có dấu * là bắt buộc.

2.1.2 Sửa/Xóa thông tin danh mục

Màn hình chỉnh sửa/xóa
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa thông tin danh mục thao tác như sau:
Tại danh sách danh mục bấm vào biểu tượng
để sửa thông tin danh mục.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa như sau:
Chỉnh sửa thông danh mục
Bấm vào biểu tượng
sau khi chỉnh sửa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa thông tin ban đầu.
Trường có dấu * là bắt buộc
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin danh mục.
Màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa thông tin danh mục như sau:
Xóa thông tin danh mục
Bấm vào biểu tượng
để xóa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa danh mục.

2.2 Đặt cọc

2.2.1 Thêm mới đặt cọc
Bước 1: Bấm vào biểu tượng
để thêm mới đặt cọc.
Màn hình thêm mới danh mục
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng điền thông tin Đặt cọc mới như sau
Bảng Thêm mới
Điền các thông tin về Tên chủ tài khoản, Số tiền, Ngày đặt cọc, Danh mục...
Chọn ngày đặt cọc (chọn theo hình
), màn hình sẽ hiển thị ra lịch, chọn ngày cần đặt cọc sau đó bấm OK.
Bấm vào biểu tượng
để lưu các thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin cần điền.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là các trường chọn theo mẫu có sẵn

2.1.2 Sửa/Xóa thông tin đặt cọc

Màn hình thao tác chỉnh sửa/xóa thông tin đặt cọc
Trường hợp 1: Để chỉnh sửa thông tin đặt cọc thao tác như sau:
Tại danh sách danh mục bấm vào biểu tượng
để sửa thông tin đặt cọc.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa như sau:
Bấm vào biểu tượng
sau khi chỉnh sửa đặt cọc.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa thông tin ban đầu.
Trường có dấu * là bắt buộc
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin danh mục.
Màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa thông tin danh mục như sau:
Xác nhận xóa thông tin đặt cọc
Bấm vào biểu tượng
để xóa đặt cọc
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa đặt cọc
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để vào danh sách các danh mục.
Thêm danh mục / Thêm mới
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách các danh mục bao gồm Tên các danh mục, ngày tạo danh mục.
Danh sách các danh mục
Ngoài ra, bạn có thể thêm mới Danh mục tại phần bên trái màn hình như sau
Thêm mới danh mục
Điền tên danh mục mới vào bảng sau đó bấm
để thêm Danh mục mới.
Trường có dấu * là bắt buộc.

3.2 Xem/Sửa/Xóa thông tin chi phí

Các hành động về xem/sửa/xóa thông tin chi phí nằm bên góc phải màn hình như ảnh bên dưới:
Xem chi tiết / Sửa / Xóa
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để xem thông tin chi phí.
Màn hình sẽ xuất hiện 1 phiếu thông tin tài khoản bao gồm: Thông tin giao dịch, Tài khoản công ty, ngày lập tài khoản, mô tả loại tài khoản, Số tiền có trong tài khoản.
Thong tin chi tiết về Chi phí
Bấm vào biểu tượng
bên dưới màn hình khi có nhu cầu in phiếu thông tin tài khoản
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để sửa thông tin danh mục.
Màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa như sau:
Chỉnh sửa thông tin Chi phí
Điền các thông tin trong bảng sau đó
Bấm vào biểu tượng
sau khi chỉnh sửa thông tin danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa thông tin ban đầu.
Trường hợp 3: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin danh mục.
Màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa thông tin danh mục như sau:
Xóa thông tin danh mục
Bấm vào biểu tượng
để xóa danh mục.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa danh mục.
Trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là các trường chọn theo mẫu có sẵn.