HRM
Search
K
Comment on page

Hóa đơn

Để tạo hoá đơn, vui lòng tạo dự án và loại thuế trước để tiện truy xuất thông tin

1. Loại thuế

Bước 1: Bấm vào phần Hóa đơn trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Hóa đơn
Bước 2: Bấm vào mục loại thuế trên thanh công cụ như sau
Màn hình làm việc Loại thuế
Khi đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách tất cả Loại thuế gồm Tên thuế, Tỉ suất thuế, Loại thuế và Ngày tạo thuế.
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 loại thuế.
Bạn có thể tìm kiếm loại thuế trên thanh tìm kiếm nằm bên tay phải màn hình.

1.1 Tạo mới

Bạn có thể tạo Loại thuế mới tại góc bên trái màn hình như sau
Thêm mới Loại thuế
Điền thông tin về Loại thuế mới bao gồm Tên thuế, Tỉ suất thuế và Loại thuế sau đó bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin Loại thuế mới vừa điền.

1.2 Sửa/Xoá loại thuế

Trên mỗi tên Loại thuế trong danh sách tất cả Loại thuế có xuất hiện 2 biểu tượng như sau
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa thông tin Loại thuế.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa thông tin Loại thuế như sau:
Bảng chỉnh sửa thông tin Loại thuế
Điền các thông tin liên quan đến loại thuế bao gồm: Tên thuế, Tỉ suất thuế và Loại thuế.
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là trường bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa Loai thuế.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa Loại thuế như sau
Xác nhận xóa loại thuế
Bấm vào biểu tượng
để xóa Loại thuế.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa Loại thuế.

2. Hoá đơn thanh toán

Bước 1: Bấm vào phần Hóa đơn trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Hóa đơn
Bước 2: Bấm vào mục Hóa đơn thanh toán trên thanh công cụ như sau
Màn hình làm việc Hóa đơn thanh toán

2.1 Tạo mới

Bấm vào biểu tượng
để tạo Hóa đơn thanh toán mới.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng tạo Hóa đơn thanh toán mới như sau
Bảng tạo hóa đơn thanh toán mới
Điền các thông tin trong bảng sau đó bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.

2.2 Sửa/Xoá hoá đơn thanh toán

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
, sau đó bấm
để chỉnh sửa thông tin hóa đơn thanh toán.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng chỉnh sửa thông tin hóa đơn như sau
Bảng chỉnh sửa Hóa đơn thanh toán
Điền các thông tin liên quan đến hóa đơn như Số hóa đơn, Tên dự án, Ngày lập hóa đơn, Ngày đến hạn hóa đơn, Tên mặt hàng, Số lượng/giờ, Đơn giá và Tổng tiền.
Ngoài ra, bạn có thể bấm vào biểu tượng
để thêm mặt hàng mới.
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
, sau đó bấm
để xóa hóa đơn.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa Hóa đơn thanh toán như sau
Xác nhận xóa Hóa đơn thanh toán
Bấm vào biểu tượng
để xóa hóa đơn thanh toán.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa hóa đơn thanh toán.

3. Thanh toán hoá đơn

Bước 1: Bấm vào biểu tượng Hóa đơn trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Hóa đơn
Bước 2: Bấm vào mục Thanh toán hóa đơn trên thanh công cụ như sau
Màn hình làm việc Thanh toán hóa đơn
Sau đó, màn hình sẽ hiện thị danh sách tất cả Hóa đơn thanh toán như hình bên trên.
Bạn có thể xem hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 hóa đơn thanh toán.
Bạn có thể tìm kiếm hóa đơn thanh toán trên thanh tìm kiếm nằm bên phải màn hình.

4. Lịch

Bước 1: Bấm vào phần Hóa đơn trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Hóa đơn
Bước 2: Bấm vào mục Lịch trên thanh công cụ như sau
Có các mức độ thể hiện tiến độ hóa đơn bằng các màu khác nhau là Chưa thanh toán và đã thanh toán. Các tiến độ này sẽ xuất hiện theo tên Hóa đơn và Ngày thực hiện tương ứng với tiến độ.
Có thể thay đổi chế độ xem Lịch hóa đơn theo Ngày, tuần, tháng và lịch biểu tùy theo, mục đích xem khác nhau.