HRM
Search
K
Comment on page

Cài đặt tài khoản

Chỉnh sửa các thông tin cần thiết liên quan đến doanh nghiệp và cá nhân sử dụng hệ thống.
Có 2 cách để cài đặt tài khoản:
  • Cách 1: Tìm chọn biểu tượng
    trên thanh điều khiển.
  • Cách 2: Tại góc phải trên cùng của màn hình ứng dụng, bấm chuột vào avata. Sau đó chọn tài khoản của tôi.
Cài đặt tài khoản

1. Cài đặt tài khoản

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
, tiếp tục bấm chọn cài đặt tài khoản.
Cài đặt tài khoản
Bước 2: Chỉnh sửa hoặc điền đầy đủ thông tin cần thiết.
Bước 3: Bấm
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Đối với những mục có xuất hiện nút
, màn hình sẽ đưa ra những lựa chọn đã được thiết lập.

2. Thông tin cá nhân

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
, tiếp tục bấm chọn thông tin cá nhân.
Cài đặt thông tin cá nhân
Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu có trong mục.
Bước 3: Bấm
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc

3. Ảnh hồ sơ

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
, tiếp tục bấm chọn ảnh hồ sơ.
Cài đặt ảnh hồ sơ
Bước 2: Tải ảnh logo công ty có định dạng theo yêu cầu bên dưới (gif, png, jpeg, jpg)
Bước 3: Bấm
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc

4. Thông tin công ty

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
, tiếp tục bấm chọn thông tin công ty.
Cài đặt thông tin công ty
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu.
Bước 3: Bấm
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc

5. Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Bấm vào biểu tượng
, tiếp tục bấm chọn thay đổi mật khẩu.
Cài đặt hoặc thay đổi mật khẩu
Bước 2: Nhập thay đổi mật khẩu (nếu cần thiết).
Bước 3: Bấm
để kết thúc việc thay đổi.
Không chia sẻ mật khẩu này với bất kỳ ai. Mật khẩu phải được thay đổi ít nhất một lần trong 3 tháng.