HRM
Search
K
Comment on page

Tuyển dụng (ATS)

Mô tả mục đích.....

1. Việc làm mới

Bước 1: Bấm vào phần Tuyển dụng (ATS) trên menu bên trái màn hình.
Bước 2: Bấm vào mục Việc làm mới trên thanh công cụ như sau. Khi đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách việc làm.
Màn hình chính Việc làm mới

1.1 Thêm công việc mới

Bấm vào biểu tượng
để thêm mới công việc
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng thêm thông tin như sau
Bảng thêm mới công việc
Điền đầy đủ thông tin trong bảng, sau đó bấm
để lưu thông tin vừa điền.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Bấm vào
để xem danh sách việc làm đã tạo.

1.2 Xem công việc

Các thao tác để xem chi tiết / sửa / xóa công việc nằm trên 2 biểu tượng sau đây
Bấm vào biểu tượng
để xem chi tiết công việc.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Bảng chi tiết công việc như sau
Chi tiết công việc
Sau khi xem xét các tiêu chí công việc, nếu công việc này phù hợp với năng lực của ứng viên, họ có thể bấm vào biểu tượng
Lưu ý trong xem có thao tác ứng tuyển, thông tin ứng tuyển sẽ đổ về module ứng cử viên.

1.3. Sửa/Xóa công việc

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
sau đó bấm
để chỉnh sửa công việc.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng chỉnh sửa như sau
Chỉnh sửa công việc
Điền đầy đủ thông tin trong bảng sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin chỉnh sửa.
Bấm vào
để xem danh sách việc làm đã tạo.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
sau đó bấm
để xóa công việc
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu xóa như sau
Xóa công việc
Bấm vào biểu tượng
để xóa công việc.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

2. Ứng cử viên

Bấm vào phần Tuyển dụng (ATS) trên menu bên trái màn hình, sau đó bấm chọn Ứng cử viên như hình bên dưới
Màn hình chính Ứng cử viên

2.1 Cập nhật trạng thái ứng viên

Màn hình chính của ứng cử viên hiển thị danh sách các ứng viên bao gồm: Chức vụ, Tên ứng viên, Email ứng viên, Trạng thái, Thư xin việc và Ngày đăng ký ứng tuyển.
Sau khi xem xét thư xin việc và CV của từng ứng viên, bạn có thể cập nhật trạng thái ứng viên như Gọi phổng vấn, Đang chờ... bằng biểu tượng
nằm trên danh sách ứng viên.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng cập nhật thông tin ứng viên như sau
Bảng cập nhật trạng thái ứng viên
Điền thông tin vào bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa điền.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu cập nhật.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

2.2 Tải CV

Hàng động tải CV ứng viên hay xóa ứng viên nằm trên danh sách ứng viên như sau
Tải CV / Xóa ứng viên
Bấm vào biểu tượng
để tải CV ứng viên.

2.3 Xóa ứng viên

Bấm vào biểu tượng
để xóa ứng viên.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa như sau
Xóa ứng viên
Bấm vào biểu tượng
để xóa ứng viên.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

3. Phỏng vấn

Bấm vào phần Tuyển dụng (ATS) trên menu bên trái màn hình sau đó bấm chọn mục phỏng vấn như sau
Màn hình chính Phỏng vấn

3.1 Danh sách phỏng vấn

Màn hình hiển thị danh sách phỏng vấn ngay tại màn hình chính mục Phỏng vấn như sau
Danh sách tất cả phỏng vấn
Bạn có thể hiển thị các mục theo nhóm từ 10 đến 100 ứng viên.
Bạn có thể tìm kiếm ứng viên trên thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

3.2 Cập nhật trạng thái

4. Ứng tuyển

4.1 Danh sách ứng tuyển

Bấm vào phần Tuyển dụng (ATS) trên menu bên trái màn hình sau đó bấm chọn mục Ứng tuyển như sau
Màn hình chính Ứng tuyển
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Danh sách tất cả Nhân viên được ứng tuyển bao gồm: Tên nhân viên, Tên việc làm, Người phỏng vấn, Ngày ứng tuyển và Nhận xét.

4.2 Xem nhận xét của ứng tuyển

Bấm vào biểu tượng
để xem nhận xét ứng tuyển.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng nhận xét như sau
Bảng nhận xét phỏng vấn