HRM
Search
K

Ước tính

Để tạo mới ước tính, vui lòng tạo "Dự án" trước. Phần "Ước tính" sẽ được đổi thành "Dự toán"

1. Ước tính

1.1 Thêm mới

1.2 Sửa/Xoá/Tải xuống ước tính

2. Lịch ước tính

Để xem lịch ước tính. Chọn ước tính tại khu vực left menu, sau đó nhấp vào lịch ước tính. Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới.
Lịch ước tính